ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

  1. กรุณาระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งสินค้าและบริการ
  2. สินค้าจัดส่งให้ตามที่อยู่ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ และบริษัทฯ ได้รับเงินโดยสมบูรณ์แล้ว
  3. กรณีชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ต้องมีรายการสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า)
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่สินค้าหมด และไม่สามารถหามาทดแทนได้ โดยจะคืนเงินให้เต็มจำนวน
  5. ในกรณีที่สินค้าชำรุด สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  6. หากต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี กรุณาระบุพร้อมกับการสั่งซื้อ หรือติดต่อฝ่ายบริการ โดยใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีจะออกให้ตามวันที่ในใบโอนเงิน หรือวันที่ที่บริษัทฯ ได้รับเงินโดยสมบูรณ์เท่านั้น
  7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ติดตามการจัดส่ง / แจ้งปัญหาสินค้า / ขอใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อฝ่ายบริการได้ที่ 02-860-2220, 02-860-2228-30 ต่อ 402