ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

 1. กรุณาระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งสินค้าและบริการ
 2. สินค้าจัดส่งให้ตามที่อยู่ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ และบริษัทฯ ได้รับเงินโดยสมบูรณ์แล้ว
 3. กรณีชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ต้องมีรายการสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า)
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่สินค้าหมด และไม่สามารถหามาทดแทนได้ โดยจะคืนเงินให้เต็มจำนวน
 5. ในกรณีที่สินค้าชำรุด สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า แต่หากต้องการเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกรณีที่สินค้ายังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
 7. หากต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี กรุณาระบุพร้อมกับการสั่งซื้อ หรือติดต่อฝ่ายบริการ โดยใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีจะออกให้ตามวันที่ในใบโอนเงิน หรือวันที่ที่บริษัทฯ ได้รับเงินโดยสมบูรณ์เท่านั้น
 8. บริษัทฯ
  สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ติดตามการจัดส่ง / แจ้งปัญหาสินค้า
  / ขอใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อฝ่ายบริการได้ที่ 02-860-2220,
  02-860-2228-30 ต่อ 402